email:   kuklova@envika.sk
mobil:   +421 903 297 216
Vypracovanie podkladov
na získanie ISO v oblasti odpadového manažmentu
Kompletné vedenie
odpadového hospodárstva vo firme podľa aktuálnych potrieb, výroby, vzniku a druhu odpadov
Poradenstvo
Interné audity prevádzkových priestorov, recyklačný fond, havarijný plán
  • 223/2001 Z.z. Zákon o odpadoch
  • 119/2010 Z.z. Zákon o obaloch
  • 310/2013 Z.z. Vyhláška MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch
  • 284/2001 Z.z. Vyhláška MŽP SR , ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
  • 79/2015 Z.z. Nový zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    - do účinnosti vstupuje od 1.1.2016