email:   kuklova@envika.sk
mobil:   +421 903 297 216
Vypracovanie podkladov
na získanie ISO v oblasti odpadového manažmentu
Kompletné vedenie
odpadového hospodárstva vo firme podľa aktuálnych potrieb, výroby, vzniku a druhu odpadov
Poradenstvo
Interné audity prevádzkových priestorov, recyklačný fond, havarijný plán

LEGISLATÍVA

 • Spracovanie správy o stave odpadového hospodárstva firmy
 • Náprava nezhôd pri nakladaní s odpadom vo firme s nastaveným systémom v súlade s legislatívou odpadového hospodárstva
 • Zabezpečenie plnenia všetkých povinností výrobcu ako pôvodcu odpadu
 • Zabezpečenie plnenia všetkých povinností poskytovateľa služieb - dopravca, predajca elektrozariadení, prevádzkovateľ zariadenie na zber odpadu.....
 • Zabezpečenie registrácií a ohlasovacích činností relevantným organizáciám
 • Zabezpečenie povinností dovozcu, vývozcu a výrobcu určených výrobkov
 • Školenie zamestnancov zo zákonov o odpadoch a obaloch a jeho vykonávacích vyhlášok formou individuálneho prístupu
 • Vypracovanie dokumentov POH - pôvodcu odpadu, interných smerníc odpadového hospodárstva pre tok odpadov vo výrobe a v službách
 • Zastupovanie spoločnosti pri kontrole štátnej správy činnej v oblasti plnenia povinností zo zákona o odpadoch
 • Poradenstvo formou konzultácií k zákonu o odpadoch a o obaloch

EKONOMIKA

 • Pomoc pri znižovaní nákladov pri nakladaní s odpadmi
 • Pomoc pri zvyšovaní výnosov z predaja druhotných surovín
 • Realizácia výberového konania na dodávateľa služieb
 • Vyhodnotenie zmluvných podmienok
 • Kontrola a evidencia vykonaných služieb
 • Výpočet príspevku do Recyklačného fondu s dôrazom na čo najnižší príspevok

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

 • Spracovanie projektovej dokumentácie o nakladaní s odpadom vznikajúcim z výstavby a prestavby pre všetky stupne stavebného konania