email:   kuklova@envika.sk
mobil:   +421 903 297 216
Vypracovanie podkladov
na získanie ISO v oblasti odpadového manažmentu
Kompletné vedenie
odpadového hospodárstva vo firme podľa aktuálnych potrieb, výroby, vzniku a druhu odpadov
Poradenstvo
Interné audity prevádzkových priestorov, recyklačný fond, havarijný plán

LEGISLATÍVA

 • Zhodnotenie stavu odpadového hospodárstva spoločnosti a vypracovanie projektu nápravných opatrení
 • Náprava nezhôd s nastaveným systémom nakladania s odpadom v súlade s legislatívou odpadového hospodárstva
 • Zabezpečenie plnenia všetkých povinností výrobcu ako pôvodcu odpadu
 • Zabezpečenie plnenia povinností baliča a plniča výrobkov do obalov, t.j. povinnej osoby
 • Zabezpečenie registračnej a ohlasovacej povinnosti relevantným organizáciám
 • Zabezpečenie plnenia povinností dovozcu, vývozcu a výrobcu určených výrobkov
 • Zabezpečenie kompletného servisu pri plnení povinností zariadenia na zber, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov
 • Vyškolenie zamestnancov spoločnosti zo zákonov o odpadoch a o obaloch a jeho vykonávacích vyhlášok formou individuálneho prístupu
 • Vypracovanie dokumentov POH - pôvodcu odpadu, interných smerníc pre tok odpadov vznikajúcich z výroby, Programu prevencie povinnej osoby
 • Zabezpečenie zavedenia systému riadenia environmentu podľa noriem ISO na vnútropodnikovej úrovni

EKONOMIKA

 • Pomoc pri znižovaní nákladov pri nakladaní s odpadom vo výrobe a v službách
 • Pomoc pri zvyšovaní výnosov z predaja druhotných surovín
 • Zrealizovanie výberového konania na dodávateľa služieb v odpadoch
 • Vyhodnotenie ekonomickej stránky zmluvných podmienok pre zber, zhodnotenie a zneškodnenie odpadu
 • Výpočet výšky príspevku do Recyklačného fondu s dôrazom, na čo najnižší odvod príspevku

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

 • Vypracovanie do projektovej dokumentácie doplnkovej správy odpadového hospodárstva pre odpady zo stavby pre všetky stupne správneho konania