email:   kuklova@envika.sk
mobil:   +421 903 297 216
Vypracovanie podkladov
na získanie ISO v oblasti odpadového manažmentu
Kompletné vedenie
odpadového hospodárstva vo firme podľa aktuálnych potrieb, výroby, vzniku a druhu odpadov
Poradenstvo
Interné audity prevádzkových priestorov, recyklačný fond, havarijný plán

LEGISLATÍVA

 • Náprava nezhôd s nastaveným systémom nakladania s odpadom v obci, v súlade s legislatívou odpadového hospodárstva
 • Zabezpečenie plnenia všetkých povinností obce zo zákona o odpadoch
 • Kompletný servis plnenia povinností obce ako prevádzkovateľa zberného dvora pre občanov
 • Školenie pracovníkov úradu zo zákona o odpadoch a jeho vykonávacích vyhlášok
 • Vypracovanie dokumentov POH - obce
 • Poradenstvo formou konzultácií

EKONOMIKA

 • Pomoc pri znižovaní nákladov pri nakladaní s odpadom v obci
 • Pomoc pri zvyšovaní výnosov z predaja druhotných surovín
 • Realizácia výberového konania na dodávateľa služiebv pre oblasť odpadového hospodárstva
 • Vyhodnotenie zmluvných podmienok pre zber, zhodnotenie a zneškodnenie odpadu
 • Kontrola vykonaných služieb pri nakladaní s odpadom externou organizáciou

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

 • Spracovanie projektovej dokumentácie pre všetky stupne stavebného konania pri nakladaní s odpadom vznikajúcim zo stavby